NOVITAS ACADEMY
PO Box 580
Emmett, Idaho 83617
208-954-5085