OAK FOREIGN LANGAUGE SCHOOL
Dalian High Tech Park
Wang Chuan Road
Dalian, China 91-1
603-689-5196