MILTON TOWN SCHOOL DISTRICT
12 Bradley St.
Milton, Vermont 05468
802-893-5304

Administrative Offices
Milton Town School District

Elementary Schools
Milton Elementary School

Middle Schools
Milton Middle School

High Schools
Milton High School